شبيه سازي يك سيستم شناساگر مبتني بر فلزياب جهت بهبود عملكرد سيستم جراحي ارتوپدي نيل درون اندامي

شبيه سازي يك سيستم شناساگر مبتني بر فلزياب جهت بهبود عملكرد سيستم جراحي ارتوپدي نيل درون اندامي

چكيده – در اين مقاله يك سيستم شناساگر جهت تعيين محل دقيق پيچهاي قفلشونده در سيستم جراحي ارتوپدي نيل درون اندامي شبيه سازي و ارائه گرديده است. سيستم نيل درون اندامي ابزار جراحي براي درمان شكستگيهاي ران و ساق به صورت بسته ميباشد. به دليل اينكه تنظيمات سيستم به صورت مكانيكي است، در برخي موارد سيستم در تعيين محل پيچهاي قفلشوندهي انتهاي نيل دچار خطا ميشود.
براي برطرف كردن اين خطا يك سيستم شناساگر پيشنهاد گرديده است. در شبيهسازي اين سيستم شناساگر، از تكنيكهاي متداول كه در ساخت فلزيابها استفاده ميشود، بهره خواهيم گرفت. با داشتن سيستم شناساگر در كنار سيستم نيل درون اندامي، ميزان خطا در تعيين محل پيچهاي قفلشونده در حد قابل قبول قرار خواهد گرفت.

كليد واژه – سيستم نيل درون اندامي، پيچهاي قفلشونده، سيستم شناساگر، فلزياب.

دریافت رایگان اصل مقاله

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900