دسته: TW 880

دستگاه فلزیاب تی دبیلو 880 محصول فیشر انگلستان

دستگاه فلزیاب Fisher TW- 8800

سه فركانس فعال توسط منتقل كننده فراهم شده است، و 2 سبك غيرفعال براي رديابي بدون منتقل كننده فراهم شده هستند. وزن سبك دريافت كننده ي فركانس چندگانه براي استفاده… Read more »